Schoolvisie

Waar staat de Victor Hortaschool voor?

De Victor Hortaschool draagt de socio-emotionele begeleiding van haar leerlingen hoog in het vaandel. Het welzijn van onze leerlingen staat centraal:

 • het leren omgaan met emoties
 • het praten over problemen
 • assertief leren zijn en dus niet agressief of onbeleefd

Voor deze begeleiding staan 4 mensen in, bij wie de leerlingen terecht kunnen met persoonlijke problemen. Zij bieden een luisterend oor en zoeken mee naar een oplossing.

Mede daardoor voelen leerlingen zich vaak goed op onze school. Niet zelden vinden zij snel de weg terug naar Victor Horta na even een andere onderwijsinrichting geprobeerd te hebben.

Een tweede zeer belangrijke pijler is de regelduidelijkheid. Aangezien wij uitsluitend BSO-richtingen aanbieden en wij te maken hebben met een Brussels, apart publiek zijn duidelijke afspraken noodzakelijk om het klimaat op school leefbaar te maken en houden voor iedereen. Wat houdt dit in?

 • serieuze regels hanteren
 • kort opvolgen van fouten tegen de schoolregels
 • niet zozeer bestraffend, maar wel opvoedend optreden met als doel de leerlingen burgerzin bij te brengen en hen als volwaardige burgers in de maatschappij los te laten

Ten derde worden er extra inspanningen geleverd om de taalvaardigheid van de leerlingen te vergroten. Victor Horta is en blijft een Nederlandstalige school! Thuis zijn onze leerlingen anderstalig, hun tweede taal met vrienden is het Frans. Nederlands is pas hun derde taal. In plaats van dit als een zwak punt te zien kunnen wij stellen dat de leerlingen hier mondeling zowel het Nederlands als het Frans voldoende leren beheersen.

Er worden klemtonen op deze taalvaardigheid gelegd door

 • voorleesmiddagen te organiseren
 • extra uren Nederlands aan te bieden
 • een werkgroep rond taalbeleid in te richten
 • Nederlandstalige film- en toneelvoorstellingen te bezoeken

Een vierde belangrijk werkingspunt voor onze BSO-leerlingen is de bijzondere aandacht voor een degelijke beroepseducatie. De focus ligt niet zozeer op het verder studeren, maar wel op het kunnen functioneren in het beroepsleven en zo de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

De volgende werkattitudes worden met veel zorg opgevolgd:

 • op tijd komen
 • een verzorgd voorkomen
 • beleefdheid
 • formeel taalgebruik
 • gepaste omgangsvormen

Wij kunnen stellen dat deze vier pijlers -  socio-emotionele begeleiding, regelduidelijkheid, taalvaardigheid en beroepseducatie - van onze visie haar vruchten afwerpt, want het negatieve beeld van het BSO is hierdoor geëvolueerd naar een overtuigend positief imago. Onze schoolpopulatie groeit niet alleen gestaag, ook de vraag van bedrijven naar afgestudeerde leerlingen neemt toe. De kroon op de geleverde inspanningen vormen deze leerlingen die, nu ze aan het werk zijn, dit ook blijven.